Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

Naša firma považuje Vaše osobné údaje za veľmi citlivé informácie a podľa toho s nimi tiež nakladá. Nižšie Vám objasníme, ako k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme.


Správca osobných údajov


Správcom osobných údajov je:
Pavol Šebesta – MAREA PRODUCTION,
Nešporova 14
909 01 Skalica, Slovensko

 IČO: 40479218
 Email: obchod@hokejmarket.sk

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Senica. Číslo živnostenského registra: 206-13796.

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:
Pavol Šebesta,  0907 692 539 , E-mail: obchod@hokejmarket.sk

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s právnymi predpismi, ako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679


účely spracovania
Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
1. vybavenie objednávky / registrácia / sprostredkovanie nákupu a predaja
2. vybavenie reklamácie
3. zodpovedanie vašich dotazov na naše kontaktné centrum
4. cielenú ponuku nášho tovaru a služieb
5. marketingové akcie
6. doručenie tovaru


osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych  prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.


Rozsah spracúvaných údajov

Spracovávame len nevyhnutne potrebné údaje, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitný tovar alebo služby na mieru, spojené hlavne so správnym doručením objednaného tovaru.
1. Meno, priezvisko
2. Adresa pre zasielanie objednaného tovaru
3. Fakturačná adresa / sídlo / trvalé bydlisko
4. Telefónne číslo
5. E-mailová adresa
6. IP adresa vzdialeného zariadenia
7. História nákupov / História podania

Ustanovenia:

1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 2. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim.

3. Osobné údaje bude predávajúci spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

4. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

5. Ďalej za účelom predaja tovaru či služieb je potrebná vaša e-mailová adresa, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, ako aj kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.Cookies


Pre funkčnosť našich webových stránok používame súbory "cookies", čo sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú na disk vášho počítača, vznikajú navštívením každej webovej stránky. Súbory cookies používame k tomu, aby sme boli schopní identifikovať Vaše session (sedenie) na našich webových stránkach. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby. Neukladajú ani Vašu IP adresu. Súbory cookie sú dôležité súbory, bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.


Ak si neželáte súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení. So zakázanými cookies však nie je možné naše stránky využívať.


Súbory cookies pre on-line reklamu


Naša spoločnosť zhromažďuje informácie o vašom používaní našich stránok prostredníctvom cookies za účelom re-marketingu (pri prvej návšteve našich stránok máte možnosť používania cookies odmietnuť). Ak takéto spracovanie neodmietnete, použijeme získané informácie k analýze vášho správania na našich webových stránkach a tiež pre zobrazovanie špecifickej reklamy našich stránok. Veríme, že táto funkcia je pre vás prospešná, pretože vám budeme zobrazovať len tie reklamy alebo obsah, ktoré zodpovedajú vašim záujmom.

Google Analytics
Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené v zabezpečenej databáze pod silnými heslami! Najlepší obsah a služby Vám ponúkneme iba vtedy, ak používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje niektoré vaše osobné údaje spracovávajú výhradne za účelom zlepšenia kvality našich služieb. Ich sumár je uvedený v tabuľke nižšie.

 

Názov

Krajina

Účel spracovania

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

SK

Doručovanie objednaných zásielok

Slovenská pošta a.s.

SK

Doručovanie objednaných zásielok

Google

US

Analýza chovania na webe, on-line reklama v sieti Adwords (len IP adresa)

Mail Chimp

US

E-mail marketing (len ak ste súhlasili s odberom marketingových správ)

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

1. plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je
1. vybavenie Vašej objednávky / registrácie a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom / sprostredkovateľom; pri objednávke / registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
2. doručenie zásielky – bez odovzdania osobných údajov tretím subjektom Vám napr. nie je možné doručiť zásielku Vami vybraným prepravcom. Tieto údaje dopravcovi odovzdávame tak, ako ste si ich vyplnili v objednávke.

3. zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.
 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas

 

Vaše práva k osobným údajom

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi nakladáme. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte tieto práva:

Získať kompletníý opis vašich osobných údajov. Dľa čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vašu žiadosť, ktorú môžete podať cez Váš profil, zašleme.

Získať informácie o udelení súhlasu a odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

Tento opis Vám na vašu žiadosť, ktorú môžete podať cez Váš profil, zašleme.

Opraviť vaše osobné údaje dľa čl. 16 GDPR.

Osobné údaje môžete opraviť po prihlásení do vašho účtu (pokiaľ ste sa registrovali)

Vymazať vaše osobné údaje dľa čl. 17 GDPR.*

*Osobné údaje môžete vymazať po prihlásení do Vašho účtu.

Omeziť spracovanie vašich osobných údajov dľa čl. 18 GDPR.

Omeziť spracovanie osobných údajov môžete pomocou kontaktného formulára po prihlásení do Vašho účtu.

Udeliť a odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Udeliť a odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete po prihlásení do vášho účtu.

Vzniesť namietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

Vzniesť namietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov môžete pomocou kontaktného formulára po prihlásení do Vášho účtu.

Podať sťažnosť.

Naším dozorovým úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov môžete sa naň kedykoľvek obrátiť so svojím problémom.

*Poznámka: Vymazanie údajov z databázy elektronického obchodu sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré sa musia podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy a pod.)
 

Doba uchovávania údajov


Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, alebo do odvolania takého súhlasu.. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. Svoj nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo zašlete e-mail: na obchod @hokejmarket.sk , prípadne telefonicky +421 907 692 539 .

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia


Odoslaním objednávky / registrácie z internetového objednávkového / registračného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí nadobúdajú účinnosť dňom 2. 1. 2021

Kompletné obchodné podmienky nájdete tu.